Баянуур сжмын хүүхдийн 4 дүгээр цэцэрлэгийг шинээр байгуулж, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг урьдчилсан байдлаар олгох тухай А/25