БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН