Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын туслах түшмэлийн албан тушаалын сул орон тоо