Баян-Өлгий аймгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын дэс түшмэлийн /гүйцэтгэх/ албан тушаалын сул орон тоо