Баян-Өлгий аймгийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан