Биеийн тамир спортын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай А/347