Боловсрол, хүүхэд хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ ажлыг багцад хуваах тухай А/108