Бугат мумын 30 хүүхдийн дотуур байрны барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1088