Бугат сумд тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/18