Булган сум Ёлт гүүрийн 2 талд далан байгуулах ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/665