Газар эзэмшийгчийн оноосон нэр, талбайн хэмжээг өөрчилж газар эзэмшүүлэх тухай