Газар эзэмших эрхийн дуудлага цахим дуудлага худалдаа зарлах тухай А/914