Газар эзэмшүүлсэн захирамж, гэрчилгээг хүчингүй болгож, газар ашиглуулах тухай