Газар экэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлж газар эзэмшүүлэх тухай А/576