Газар өмчлөх эрхийг өвлүүлэн өмчлүүлэх тухай А/965