Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгож газрыг эзэмшүүлэх тухай А/113