Газар өмчлөх эрх шилжүүлэн газар өмчлүүлэх тухай А/78