Газрын цахим дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай