Гашгаас хамгаалах алба, ерөнхий болон тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай А/14