Дулааны гол магистраль шугамын өргөтгөлийн ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1087