Дулааны тоолуур нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай