Дулааны тоолуур нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/213