Дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх тухай А/148