Дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/252