Дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 2024 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/251