Дэлүүн сумын 10 дугаар багийн худгийг цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1090