Ерөнхий боловсролын сургуулиудын компьютерийн лабораторийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Алтай, Булган, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Бугат, Алтанцөгц, Буянт, Толбо сум / нийлүүлэх багц-1, багц-8 ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай