Ерөнхий боловсролын сургуулиудын компьютерийн лабораторийн тоног төхөөрөмж /Баян-Алгий, Алтай, Булган, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Бугат, Алтанцөгц, Буянт, Толбо сум / нийлүүлэх багц-5 ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай