Ерөнхий зориулалтын нисэхэд ашиглах агаарын хөлөг хөрч, буух түр зурвас байгуулах газрыг сонгох ажлын хэсэг байгуулах тухай