Зааварчилгаа өгөх хуудас, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг батлах тухай А/40