Захиалагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/918