Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай А/66