Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний иухай А/1053