Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай А/910