Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай А/172