Зөвлөл болон комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай А/39