Зөвшөөрөл олгох, хүсэлтийг дэмжих, нэмэлт өөрчлөлт хийх тухай