Инженерийн хийцтэй бэлчээрийн худаг гаргах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1092