Иргэдийн дунд хийх эрүүл мэндийн тандалт судалгааг эрчимжүүлэх тухай