ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2020 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН