ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН