ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН