“ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН”