Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай А/904