“Монгол улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/157