мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл