Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай