Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай