Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох, хүсэлтийг дэмжих тухай