Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах нэмэлт өөрчлөлт оруулах , хүсэлтийг дэмжих тухай А/70